ABES PLUS ( Vastbed systeem )
Waterzuivering voor individuele woningen

Toepassingsgebied :
Te gebruiken daar waar geen aansluiting op de openbare riolering mogelijk is. Gezien het 3-kamersysteem is geen afzonderlijke voorbezinkingstank nodig.
Bijzondere voordelen :
– eenvoudige plaatsing : de betonkuip is volledig zelfdragend en duurzaam
– geen grondwaterverlaging nodig : de tank wordt in zijn geheel in de grond geplaatst
– geen af te nemen deksels of dergelijke
– door zijn eigengewicht geen gevaar voor opdrijven
– geen mechanische onderdelen : geen slijtage
– voldoet aan alle opgelegde normen
– geruisloze, krachtige, membraanbeluchter met waarborg
– door de werking van het vastbed, geringe slibvorming
Werking en principe :
Het systeem bestaat uit 3 kamers, nl. voorbezinking, reactor en nabezinking.
In de voorbezinkingskamer komt al het huishoudelijk afvalwater en de faecaliën terecht.
Via een lager gelegen opening in het tussenschot stroomt het door tot in de reactor. Daar wordt het d.m.v. een horizontaal geplaatste buisbeluchter door de reactor gestuwd. De reactor bestaat uit een buisvormig vastbed gemonteerd boven de buisbeluchter. De biomassa die zich op dit vastbed ontwikkelt zorgt voor een optimale verwerking van het primaire slib. De buisbeluchter zorgt voor een continue voeding van de aërobe micro-organismen. Een surpressor zorgt voor de aanvoer van zuurstof naar de beluchter
.
De microbiologie van de reactor ( vastbed ) is in vergelijking met een klassiek systeem zeer specifiek. De ideale condities in de reactorkamer laten toe dat zich hogere levensvormen ontwikkelen en handhaven. Dit resulteert in een minimale slibproductie, één van de meest interessante karakteristieken van het vastbed.

Door de gunstige beluchtingsomstandigheden en doorstromingskarakteristieken enerzijds en de fixatie van de biomassa onder de vorm van een biofilm anderzijds , is de secundaire slibproductie spectaculair laag. Deze minimale slibproductie stroomt door tot in de nabezinkingskamer en bezinkt er.

Voor een ABES PLUS systeem van 5 equivalent bewoners is de slibproductie per jaar slechts 15 à 20 liter !
Diverse onderdelen :
Volgende onderdelen worden meegeleverd :
– ABES PLUS put in beton  ( diam. 2,50 m , hoogte 1.60 m )
– buisbeluchter +vastbed, compleet gemonteerd in de tank
– 10 m soepele luchtleiding met bevestigingsklemmen
– membraanbeluchterpomp met vermogen van 52 W
– Tijdschakelaar instelbaar alle 15 minuten – 24/24
– Installatie en aansluitingsschema.
– Conformiteitsattest
Installatie en aansluiting :
Woord vooraf :
De ABES PLUS is ontworpen voor 5 tot 9 equivalent gebruikers , naargelang de dimensionering van het vastbed. Voor grotere systemen ka een afzonderlijke studie gemaakt worden.Alle rioolafvalwater en faecaliën dienen rechtstreeks in de ABES PLUS geloosd te worden. In geen geval mogen regenwaterafvoeren in de ABES PLUS gebracht worden. Deze verdunnen de biomassa en hebben een negatief effect op de zuiverende werking.
Er moet steeds op gelet worden dat agressieve stoffen zoals : chloor, benzeenderivaten e.d.m. niet in hoge concentraties in de ABES PLUS terecht komen.Plaatsing : 
De ABES PLUS is voorzien van een in – en uitlaat in PVC diam. 125 mm. Hierop kunnen de afvoerbuizen aangesloten worden. Let er steeds op dat de inlaat zich laag genoeg bevindt zodat het afvalwater probleemloos in de put kan lopen.
De membraanpomp dient zich in een vorst – en vochtvrije ruimte te bevinden nabij een stopcontact. Wij raden aan deze zichtbaar op te stellen zodat deze nooit uit het oog wordt verloren. Een PVC wachtbuis dient van de pomp naar de ABES PLUS te lopen. Hierin wordt de soepele luchtleiding gebracht. De tijdsschakelaar vraagt een 220 V stopcontact . Ter hoogte van het mangat dient een verluchtingsbuis voorzien te worden diam. 40 mm . In werking stellen :
Het in werking stellen van de installatie gaat in principe vanzelf. Er dienen geen bacteriën toegevoegd te worden.
Na een 2-tal weken in gebruik te zijn en wanneer het vastbed volledig is ondergedompeld :  de beluchterpomp opstarten met een interval van 30 min. werking per uur 24/24. Na 6 tot 8 weken, afhankelijk van de belasting , zal de put optimaal werken.  In overleg met de fabrikant kan het beluchtingsregime aangepast worden volgens specifieke behoeften.
Technische specificaties :
Buitendiameter van de tank : 2.54 m           
Hoogte van de tank :  1.60 m
Eigengewicht van de tank :   4 200 kg         
Totale nuttige inhoud van de tank : 4 500 L
Volume van reactor : 1 300 L                      
Aantal equivalent-gebruikers :  max. 9
Afmetingen van mangat : 70 x 70 cm           
BOD : < 50 mg/ l zuurstof
COD : < 160 mg/ l zuurstof
zwevende stoffen < 60 mg/ l
reststof : 40 gram droge stof per kg verwijderde COD
Vermogen membraanbeluchterpomp : 52 Watt ( minder dan 50 euro per jaar ! )
Attest :
Het ABES PLUS Ecosysteem wordt afgeleverd met een bijhorend attest waarin wordt vermeld dat het systeem voldoet aan de geldende Vlarem II norm ( art. 4.2.7.1 )voor lozing van huishoudelijk afvalwater.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.